Category: Active

tour-myanmar-myitkyina

ทัวร์มิตจีนา Day 1 : Bangkok – Mandalay – Putao 07.50 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thaismile เที่ยวบิน WE309 กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์เวลา 09.55 น. 11.20 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที)

tour-myanmar-mrauku-sittwe

ทัวร์มรัคอู DAY 1 : Bangkok – Yangon – Sittwe – Mrauk U 05.00 น. นัดพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเช็คอินสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD251 เที่ยวบินเวลา 07.30-08.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ทัวร์ไอร์แลนด์

tour-ireland-roadtrip

ทัวร์ไอร์แลนด์ Day 1 : Bangkok 22.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 แถว H/J เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน Day 2 : London – Belfast – City tour

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

tour-lao-luangprabang

ทัวร์ลาว Day 1 : Bangkok – Luang Prabang 12.00 น. นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Bangkok Airways (PG) ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน และจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน 15.05 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่

tour-iran-grand

ทัวร์แกรนด์อิหร่าน Day 1 : Bangkok – Tehran 21.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินมาฮานแอร์ 23.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ของอิหร่าน เที่ยวบิน W5-050 ซึ่งจะใช้เวลาบินตรงสู่ท่าอากาศยานอิหม่าม โคมัยนีอินเตอร์เนชันแนล (IKA) นอกกรุงเตหะราน ประมาณ

tour-kyrgyzstan

ทัวร์คีร์กีซสถาน Day 1 : Bangkok – Bishkek 07.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอินสายการบิน Air Astana 10.15 น. ออกเดินทางสู่เมือง Bishkek โดยสายการบิน Air Astana (KC932 10.15-16.25 น. / KC109

tour-indonesia-borobudur-bromo-kawaijen-bali

ทัวร์อินโดนีเซีย Day 1 : Jakarta – Yogyakarta – Borobudur – Mendut Temple 07.30 น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมืองเตรียมต่อเดินทางสู่ Yogyakarta โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน AK881 เวลา 09.25 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์

tour-nepal-city

ทัวร์เนปาล Day 1 : Bangkok – Katmandu 09.00 น. ทัวร์เนปาล นัดพบกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG319 ออกเดินทางเวลา 10.15 บินสู่กาฐมาณฑุประเทศเนปาล 12.25 น. ถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

tour-switzerland-roadtrip

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  Day 1 : Bangkok 22.30 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว D ประตู 3 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สวิตเซอร์แลนด์ 00.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG970 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม. Day

ทัวร์ไอซ์แลนด์

tour-iceland-roadtrip

DAY 1: Bangkok 22.00 น. เริ่มต้นทัวร์ไอซ์แลนด์ นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถวH/J ประตู4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 ออกเดินทางเวลา 00.55 น. บินสู่ Oslo DAY 2 : Oslo – Reykjavik – Thingvellir