• Full Board
 • Code :tour-lao-luangprabang

ลาว หลวงพระบาง

HIGHLIGHT

ชมวัดเชียงทองวัดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ • น้ำตกตาดกลางสี • ชมผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม • ชมพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต

แชร์ให้เพื่อน
ลาว
หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน
3-4 ดาว
PG
Bus
15
Eaasy
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน…

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok – Luang Prabang
Day 2 : Luang Prabang
Day 3 : Luang Prabang – Bangkok

 

ทัวร์ลาว

Day 1 : Bangkok – Luang Prabang

12.00 น.
นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Bangkok Airways (PG) ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน และจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

15.05 น.
ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG945

16.35 น.
เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ขึ้นรถบัสปรับอากาศ เพื่อออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

เดินทางชม “วัดเชียงทอง” ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา มากเป็นพิเศษ วัดตั้งอยู่บริเวณหัวโค้งของแม่น้ำคานและแม่น้ำโขงไหลมาบรรจบกัน เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดี เยี่ยมชมสิม หรือ โบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง

ล่องเรือชมวิว พร้อมทานอาหารเย็น บนเรือมีคาราโอเกะ
(พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบางบนเรือ)
พักที่ Luang Prabang

Day 2 : Luang Prabang

นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกตาดกวางสี” ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก

ออกเดินทางสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสูงจากระดับน้ำ 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูปในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของลาว และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเจ้ามหาชีวิตในอดีตทุกพระองค์อีกด้วย

ชมผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆและยังมีผ้าทอรูปแบบต่างๆจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ปัจจุบันบ้านผานมได้รับการยกระดับจากทางการให้เป็น หมู่บ้านวัฒนธรรม

พักที่ Luang Prabang

Day 3 : Luang Prabang – Bangkok

นำท่านชมบรรยากาศและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีพระฆงส์และสามเณรจำนวน 200-300 รูป ออกมารับบิณทบาต (ทำบุญได้ตามศรัทธา ชุดละ 100บาท)
จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินชมพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์) อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว และยังเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางอีกด้วย เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เช็คอินสายการบิน Bangkok Airways
17.20 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Bangkok Airways เที่ยวบิน PG946

18.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ดูรูปสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://500px.com/search?q=luangprabang&type=photos&sort=relevance

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • โรงแรม 3-4 ดาว 
 • อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่าเข้าสถานที่
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ประกันการเดินทาง 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima