• Fullboard
 • Code :tour-myanmar-monywa-myitkyina-inle

ทัวร์พม่า โมนยวา ปูตาโอ มิตจีนา อินเล มัณฑะเลย์ 11 วัน 10 คืน

HIGHLIGHT

เมืองโมนยวา • ชมถ้ำโพวินต่อง • เจดีย์อลันทยาร์ • วัดโพธิ์ตาต่อง • เมืองสกายน์ • ภูเขาสกายน์ • มัณฑะเลย์ • บินภายในไปเมืองปูตาโอ • มิตจีนา • Indawgyi Lake เมืองเฮโฮ • ทะเลสาบอินเล • เมืองพินดยา • ถ้ำพินดยา

แชร์ให้เพื่อน
Myanmar
Mandalay
11 วัน 10 คืน
3 ดาว
FD
Minibus
Private
Easy
วันจัดทริป

กรุณาติดต่อทีมงาน…

*เราจัดทริปเองไม่ได้ส่งต่อใคร สามารถจัดเฉพาะกลุ่มได้*

Day 1 : Bangkok – Mandalay – Monywa
Day 2 : Monywa
Day 3 : Monywa – Sagaing
Day 4 : Sagaing – Mandalay – Putao
Day 5 : Putao – Trekking
Day 6 : Putao – Myitkyina – Indawgyi Lake
Day 8 : Myitkyina – Mandalay
Day 9 : Mandalay – Heho – Inle Lake
Day 10 : Inle Lake – Pindaya
Day 11 : Pindaya – Heho – Yangon – Bangkok

ทัวร์โมนยวา

Day 1 : Bangkok – Mandalay – Monywa

09.00 น.
พบกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 244 ออกเดินทางเวลา 11.10 น.

12.25 น.
เดินทางถึงมัณฑะเลย์ (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า แลกเงิน

เดินทางสู่ เมืองโมนยวา (Monywa) เมืองเล็กๆ เมืองโมนยวาตั้งอยู่ในรัฐสกายน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสกายน์อดีตเมืองหลวงแห่งหนึ่งของพม่าเมืองโมนยวานี้ในอดีตเป็นศูนย์ กลางทางการค้าที่สำคัญของพม่าและอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำชินด์วิน (Chindwin)

พักที่ Monywa 

Day 2 : Monywa

ชม ถ้ำโพวินต่อง (Pho Win Taung) หมู่ถ้ำหินทรายที่ประกอบไปด้วยถ้ำเล็กๆ ภายในถ้ำแต่ละถ้ำประกอบไปด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และเพดานหลากหลายสี ที่มีมากกว่า 4,000 ลวดลายเลยทีเดียว โดยมากจิตรกรรมเหล่านี้เป็นภาพวาด เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวพม่า และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ชม Shwe Ba Taung มหัศจรรย์หมู่ถ้ำทั้ง 46 ถ้ำ ที่มีรูปทรงและการตกแต่งกันอย่างสิ้นเชิง หมู่ถ้ำเหล่านี้ถูกขุดลึกแนวดิ่งลงไปในชั้นหินภูเขาไฟถึง 8 เมตร คล้ายเป็นเมืองใต้ดิน อายุของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในถ้ำแห่งนี้ย้อนไปในศตวรรษที่ 13 นอกจากนั้น ความน่าสนใจของหมู่ถ้ำเหล่านี้คือการที่ถูกแต่งแต้มด้วยศิลปะในยุคต่างๆกัน หากจะเทียบไปก็เหมือนได้มาเภตราขนาดย่อมๆแต่โดดเด่นกว่าด้วยเรื่องราวและรายละเอียด

ชม เจดีย์อลันทยาร์ (Alantayar) ภายในวัดโพธิตาต่อง (Bhodhi Tataung) ซึ่งด้านหลังองค์เจดีย์นั้นมี พระนอนเซ่วต่าลอง ที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์(พระนอน) ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกประดิษฐานอยู่ และ พระยืนเลจูนแซะจ่า (Laykyun Setkya) ซึ่งองค์พระสูงถึง 132 เมตรเห็นแต่ไกลบนยอดเขา ซึ่งภายในองค์พระยืนนี้ เป็นอาคารที่แบ่งเป็นชั้นต่างๆ มากกว่า 20 ชั้นแต่ละชั้นจัดแสดงพระพุทธรูปต่างๆ และยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย

นำท่านชม วัดโพธิ์ตาต่อง (Bodhi Tataung) ที่ภายในมีพระพุทธรูปจำนวนถึง 1,000 องค์ ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ทั้งหมด 1,000 ต้น ที่นี่ท่านจะสามารถมองเห็นองค์พระและต้นโพธิ์ประดิษฐานอยู่เรียงเป็นแถวสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่แปลกตาอย่างยิ่ง

นำชม วัดเจดีย์สัมพุทเธ (Thanbodhay Temple) หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า เจดีย์ ตัม โบ้ม เด่ พญา เจดีย์สำคัญแห่งเมืองโมนยวาที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.1846 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์องค์นี้มีความคล้ายคลึงกับบุโรพุทโธของประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีโครงสร้างเลียนแบบเขาพระสุเมรุคือประกอบด้วยเจดีย์หลักแทนเขาพระสุเมรุ และเจดีย์เล็กๆ ถึง 845 องค์ ล้อมรอบเป็นชั้นๆ เพื่อแสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เช่น เขาสัตตบริพันธ์ หรือ มหานทีสีทันดร เป็นต้น เจดีย์เหล่านี้ บรรจุพระธาตุถึง 7350 องค์ เมื่อมองไกลๆ จะเห็นยอดเจดีย์สีทองอร่ามจำนวนมากเรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงามเป็นภาพที่น่าชม นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างวิจิตร และมีพระพุทธรูปมากมายถึง 582,363 องค์

พักที่ Monywa

Day 3 : Monywa – Sagaing

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิรวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้ายเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา

ชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา

นำทุกท่านเดินทางสู่ภูเขาสกายน์ (Sagaing Hill) บนภูเขาแห่งนี้สามารถ มองเห็นเมืองสกายและเจดีย์โดยรอบได้อย่างชัดเจน

บริเวณกลางเนินเขาจะมีวัดอูมินทอนซ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัด 30 ถ้ำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 45 องค์ บริเวณสูงสุดของ เนินเขาจะมีวัดซุนอูพอนยาชิน สิ่งที่น่าสนใจ ภายในวัด คือ เจดีย์ที่สูงถึง 29.3 เมตร ภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งชาวพม่าถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มักเดินทางมาสักการะ และถ่ายรูปแขวนไว้จำนวนมาก

พักที่ Sagaing

DAY 4 : Sagaing – Mandalay – Putao

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับมัณฑะเลย์ เดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อบินไปยังเมืองปูตาโอ

ออกเดินทางสู่เมืองปูตาโอ โดยสายการบิน Golden Myanmar Airlines เที่ยวบินที่ Y5505 (13.30-15.40 น.) แวะเปลี่ยนเครื่องที่มิตจีนา

เดินเล่นรอบๆเมืองปูตาโอ มีตลาดกลางเมือง ขายอาหารสด และพืชพรรณ รวมถึงงานหัตถกรรมพื้นบ้านมากมาย

พักที่ Putao ปูตาโอ

Day 5 : Putao – Trekking 

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านน้ำคา (Nam Kham) เดินชมหมู่บ้านไปตามแม่น้ำมะลิข่า (Malikha) ซึ่งเป็นลำน้ำต้นกำเนิดของแม่น้ำอิรวดี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ลำน้ำใสแจ๋วสงบนิ่ง สะท้อนฟ้าและป่าโดยรอบรวมถึงเทือกเขา Namhti ที่ยอดปกคลุมด้วยหิมะตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง หมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น ส้ม องุ่น แอปเปิ้ล ส้มโอ ฯลฯ

นำท่าน นั่งเรือหางยาวล่องแม่น้ำมะลิข่า เมืองมาชันเบา (Machanbaw) เส้นทางที่เรือวิ่งผ่านนั้นขนาบข้างด้วยภูเขาสูงและป่าทึบ รวมถึงผ่านไปยังแก่งต่างๆ ที่สร้างความตื่นเต้นไม่น้อย ไปสิ้นสุดที่เจดีย์ขาวบนหินกลางน้ำความน่าสนใจอยู่ที่ประติมากรรมธรรมชาติบนเกาะหินที่เกิดจากพลังของสายน้ำกัดเซาะหินจนเกิดความโค้งเว้าที่งดงามแปลกตายิ่งนัก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่พายเรือไม้ลำยาวไปตามลำน้ำหาปลาอย่างชำนาญแสดงถึงความช่ำชองกับการใช้ชีวิตริมน้ำได้เป็นอย่างดี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ปูตาโอ

พักที่ Putao

Day 6 : Putao – Myitkyina – Indawgyi Lake

นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังเมืองมิตจีนา โดยสายการบิน Myanmar National Airlines* เที่ยวบินที่ UB616 (11.35-12.15 น.)

*สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ออกเดินทางไปยัง Indawgyi Lake (ประมาณ 3.5 ชม.) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีขนาด 13 กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกและ 24 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ รอบหมู่บ้านมีทะเลสาบกว่า 20 หมู่บ้าน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลสาบ Indawgyi ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1999 และครอบคลุมพื้นที่ 72,500 เฮคตาร์ของทะเลสาบและป่าไม้

พักที่ Indawgyi

Day 7 : Indawgyi Lake – Myitkyina

ล่องเรือชมสถานที่เที่ยวและหมู่บ้านต่างๆ ชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบอินดอยี เยี่ยมชมชุมชนที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมหมู่บ้าน Nat Mi Lone Village bamboo cane Buddha image, Lwe Mon Village

ชมพระเจดีย์กลางน้ำชเวมิตซุ (Shwe Myint Zu Pagoda) พระเจดีย์ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในรัฐกะฉิ่น ตั้งอยู่ในทะเลสาบอินดอยี หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทะเลสาบแห่งนี้อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 546 ฟุต ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทะเลสาบอินดอยี

จากนั้นเดินทางกลับเมือง Myitkyina (ประมาณ 4 ชม.)

พักที่ Myitkyina

Day 8 : Myitkyina – Mandalay

หลังอาหารเช้าชมตลาดเช้าแห่งเมือง มิตจีน่า จากนั้นเยี่ยมชมวัดซูตองปเยเซดีดอ (Hsu Taung Pye Zedidaw)
หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมิตจีนาเป็นเจดีย์ที่เชื่อกันว่าปรารถนาสิ่งใดจะได้ตามหวัง และยังเป็นเจดีย์ที่เด่นสะดุดตาที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำอิรวดี ตรงข้ามกับเจดีย์มีพระพุทธไสยาสน์ยาว 98 ฟุต ที่สร้างโดยทุนจากญี่ปุ่นเพื่อระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตไป 3,400 คน ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

ชมวัดฮินดู Sri Saraswati Temple ริมฝั่งแม่น้ำอิรวดี อาคารสีทองเด่นสง่า ด้านในเป็นรูปเคารพเทพแห่งฮินดูและยังมีภาพวาดจิตรกรรมสีสันสดใส

แวะชมวัด Aung Ze Yan Aung Paya วัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปนับ 1000

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Golden Myanmar Airlines เที่ยวบินที่ Y5506
(16.55-18.05 น.)

พักที่ เมืองสกายน์

Day 9 : Mandalay – Heho – Inle Lake

ไปยังสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปที่ เมืองเฮโฮ โดยสายการบิน Golden Myanmar Airlines เที่ยวบินที่ Y5108 (08.40-09.10 น.)

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน (Shan State) นั่งรถจากสนามบินไปราว 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อไปชมทะเลสาบอินเล (Inle Lake) มีพื้นที่ 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือ จรดใต้ประมาณ 32 กม. กว้าง 5 กม. เกิดจากลำธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีน้ำไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นํ้าสาละวิน รอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง

นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล ลงเรือยนต์ (ลำละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบริการท่านเพื่อความปลอดภัย ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะได้พบการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา

พักที่ Inle อินเล

Day 10 : Inle Lake – Pindaya

เดินทางไปยังเมือง Pindaya ระหว่างทาง ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงาม และชนเผ่าต่างๆของรัฐฉาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวปะโอ ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวด้วยผ้าสีดำและโพกศรีษะด้วยผ้าสีสันสดใส เพราะเชื่อกันว่าชาวปะโอมีต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์มาจากพญานาค ผู้สง่างาม

เยี่ยมชมถ้ำพินดยา ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานภายในถ้ำมากกว่า 8,000 องค์ หลากยุคหลากสมัยถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่นี่ที่เกิดจากความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดได้สร้างพระหรือเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ผู้นั้นก็จะได้บุญกุศลไปในภายภาคหน้า หลังจากนั้น นำท่านเดินเก็บภาพต้นไม้ยักษ์ Banyan Tree Garden ซึ่งมีอายุหลายร้อยปีหลายคนโอบไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งมีจำนวนนับร้อยๆต้น

ชมการทำกระดาษชานแบบดั้งเดิม และ อุตสาหกรรมการทำร่ม และชมทะเลสาป ปินดายา

พักที่ Pindaya

Day 11 : Pindaya – Heho – Yangon – Bangkok

ช่วงเช้าให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมรอบๆเมือง Pindaya จนถึงเวลาเดินทางไปกลับเมือง Heho และไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อกลับสู่เมืองย่างกุ้ง

เดินทางกลับย่างกุ้งโดยสายการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7823 (14.45-15.55 น.)

เตรียมตัวเชคอินสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD257 เวลา 20.30 น.

21.10 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมอื่นๆ >> https://www.painaima.com/tag/myanmar/

ดูรูปภาพสวยๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://500px.com/search?q=mandalay&type=photos&sort=relevance

รวม

 • ที่พัก โรงแรม 3 ดาว ในเมือง
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ยานพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์/ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
 • ตัวเครื่องบินภายในประเทศ
 • ในกรณีที่คณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะเป็นไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรอรับที่ย่างกุ้ง
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

จองทริป

 • ผ่านทาง Email : travel@painaima.com
 • ผ่านทางไลน์ : @painaima
 • ผ่านทางโทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 • ทีมงานคอนเฟิร์มที่นั่งว่าง และแจ้งวิธีการโอนผ่านทางช่วงทางที่ท่านจองเข้ามา
 • กรุณาส่งสลิปแจ้งการโอนเงินกลับมาทางช่องทางที่ท่านทำการจอง
 • รอรับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการชำระเงิน ภายใน 2 ชม หลังจากได้รับหลักฐานการจอง (เวลาทำการ จ-ศ)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

รูปจากทริป

หมวดหมู่ที่คุณสนใจ

ทริปเด็ด

 • บริษัท ฟีลโซกู๊ด จำกัด
 • License : 11/8811
 • 69/1874 ซ.ราษฏร์บูรณะ 33 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวง/เขต ราษฏร์บูรณะ กทม
 • 02-045-3445
 • 089-478-9334
 • travel@painaima.com
 • line : @painaima