ICELAND

ดินแดนมหัศจรรย์ (Road Trip)

เที่ยวรอบเกาะ • เจาะลึก • แวะได้ทุกที่ที่อยากถ่ายรูป • คนขับคนไทย สื่อสารง่าย • เที่ยวครบทุกไฮไลท์

Iceland

รอบเกาะ

12 วัน 9 คืน

4 ดาว

TG+FI

9 Seat

6 pax

Easy

ค่าทริป

1-10 เมษา 64 – 129,000
2-15 พค 64 – 129,000
5-15 มิย 64 – 119,000

ติดต่อเรา

สามารถกดจากปุ่มเพื่อสอบถามได้เลย

รูปแบบ

Road Trip
คือกาารเดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง คณะของเราจะมีเพียง 6 ท่าน

รวม
อาหารเช้า • ที่พัก 9 คืน • รถรับส่ง • วีซ่า
ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน • อาหารกลางวันและเย็น • ทิป

รายละเอียดทริป

ที่พัก

จองทริป

จองทริป

 • ไลน์ : @painaima
 • Email : travel@painaima.com
 • โทรศัพท์ 089-4789334 หรือ 02-0453445

การชำระเงิน

 1. คอนเฟิร์มที่นั่งว่าง 
 2. แจ้งวิธีการชำระเงิน
 3. ส่งสลิปกลับมาทางช่องทางที่จอง
 4. รับอีเมลยืนยันทริปและรายละเอียดต่างๆ

การยกเลิก

 • ก่อนเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ก่อนเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของค่าทัวร์
 • ก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 • ก่อนเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

เงื่อนใขทัวร์

 • การพิจารณาวีซ่า (ถ้ามี) เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเท

ทริปใกล้เคียง

Slide 1
Slide 1

จองเลย